Thông báo Kết quả chính thức Điểm rèn luyện sinh viên hệ HK2/2018-2019 và kết quả Điểm rèn luyện toàn khóa đợt tốt nghiệp 10/2019

Thông báo Kết quả chính thức Điểm rèn luyện sinh viên hệ HK2/2018-2019 và kết quả Điểm rèn luyện toàn khóa đợt tốt nghiệp 10/2019

Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện thông báo kết quả Điểm rèn luyện chính thức HK2/2018-2019 và kết quả điểm rèn luyện toàn khóa của các sinh viên tốt nghiệp tháng 10/2019 đã cập nhật, sinh viên có thể xem kết quả tại trang Dịch vụ trực tuyến CTSV theo hướng dẫn sau:

  • Truy cập Website: http://ctsv.hcmus.edu.vn/onlinetest
  • Đăng nhập theo thông tin
    • Username: MSSV
    • Pass: CMND/CCCD (đối với lần đầu tiên đăng nhập)
  • Chọn mục Điểm rèn luyện\ chọn “Grade” trong khu vực quản trị khóa học (góc bên phải cuối màn hình).

 Nơi nhận:

–            Ban giám hiệu;

–            BCN Khoa CNTT;

–            Đoàn TN, Hội SV;

–            Lưu: VT, CTSV.

TM. HỘI ĐỒNG

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

Trần Vũ