Thông báo kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Cuối khóa, Năm học 2018 – 2019

Thông báo kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Cuối khóa,  Năm học 2018 – 2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số: 22/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

 TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Về kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Cuối khóa,

Năm học 2018 – 2019 

 

 

     Nhà trường thông báo kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Cuối khóa, năm học 2018-2019 thực hiện theo thông báo 19/TB-KHTN-CTSV ra ngày

22/3/2019 đến sinh viên như sau:

I. Kết quả

1. Danh sách đăng ký:

o    Chuyên đề 1: Xem tại đây

Do số lượng sinh viên đăng ký không đủ nên lớp CK_I_8 sẽ chuyển sang học cùng lớp CK_I_7 học tại Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ  lúc 7g30-11g

ngày 12/05/2019

o    Chuyên đề 2: Sinh viên học theo danh sách đăng ký tại Khoa

2. Địa điểm học:

  • Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM

3. Thời gian học:

  • Sáng:   Từ 07g30 đến 11g00
  • Chiều: Từ 13g00 đến 16g30

II. Phương thức điểm danh

         Sinh viên có mặt tại phòng học trước 15 phút, Nhà trường sẽ tiến hành quét Thẻ SV (lần 1) để điểm danh Đầu vào cho sinh viên. Cuối mỗi buổi học,

Nhà trường sẽ quét Thẻ SV (lần 2) để điểm danh Đầu ra. Sinh viên phải quét Thẻ đầy đủ 02 lần mới được tính là đã tham gia lớp học.

 

**Lưu ý:

+              Sau 15 phút kể từ khi bắt đầu buổi học, Nhà trường sẽ ngưng quá trình điểm danh. Mọi thắc mắc, khiếu nại cũng nhưđơn xin của sinh viên

trong trường hợp đi không đúng thời gian sẽ không được giải quyết.

+             Sinh viên phải đi học đúng thời gian và đúng lớp như đã đăng ký để đảm bảo chất lượng lớp học. Những trường hợp đi khác buổi đã đăng

sẽ không được điểm danh, không được công nhận đã tham gia chuyên đề.

+             Kết thúc chuyên đề, sinh viên bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra (trắc nghiệm) trên máy tính.

+             Sinh viên phải đi học đầy đủ 2 chuyên đề (chuyên đề 1 của Trường và chuyên đề 2 của Khoa) và thực hiện bài kiểm tra. Trường hợp sinh viên

vắng học một chuyên đề hoặc không làm kiểm tra thì Nhà trường xem như sinh viên không tham gia sinh hoạt công dân.

 

   Nhà trường yêu cầu các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên tham gia đầy đủ theo đúng thời gian quy định. Các sinh viên không tham gia sẽ “Nhận 0

điểm trong toàn bộ nội dung của Điều 5 – Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong Nhà trường” của đánh giá Điểm rèn

luyện năm học 2018-2019.

 

 

Nơi nhận:

–            Lưu: CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký) 

Phạm Nguyễn Thùy Dương