Thông báo kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2018 – 2019

Thông báo kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2018 – 2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số: 126/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

 TP.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Về kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm,

Năm học 2018 – 2019 

 

 

Nhà trường thông báo đến sinh viên kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2018-2019 thực hiện theo thông báo

119/TB-KHTN-CTSV ra ngày 27/9/2018 như sau:

I. Kết quả

1. Danh sách đăng ký:

o    Chuyên đề 1: Xem tại đây

Do số lượng sinh viên đăng ký không đủ nên lớp I_ĐN15 sẽ chuyển sang học cùng lớp I_ĐN14 học tại Giảng đường 1, Nguyễn

Văn Cừ  lúc 13g00-16g30 ngày 03/11/2018;

o    Chuyên đề 2: Xem tại đây

Do số lượng sinh viên đăng ký không đủ nên lớp IIA_ĐN09 sẽ chuyển sang học cùng lớp II_ĐN08 học tại Hội trường BLinh

Trung lúc 13g00-16g30 ngày 03/11/2018; 

Do hoạt động của Trường nên lớp IIA_ĐN04 sẽ chuyển địa điểm học từ Giảng đường 1 sang Phòng E403, Nguyễn Văn Cừ, lúc 

13g00-16g30 ngày 04/11/2018.

  •   Lưu ý: Sinh viên đăng ký không đúng hoặc không đủ 02 chuyên đề sẽ không được giải quyết.

2. Địa điểm học:

  • Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM
  • Cơ sở 2: Thủ Đức – Dĩ An

3. Thời gian học:

  • Sáng:   Từ 07g30 đến 11g00
  • Chiều: Từ 13g00 đến 16g30

II. Phương thức điểm danh

Vào đầu mỗi buổi học sinh viên có mặt tại phòng học trước 15 phút, Nhà trường sẽ tiến hành quét Thẻ SV (lần 1) để điểm danh 

Đầu vào cho sinh viên. Cuối mỗi buổi học,Nhà trường sẽ quét Thẻ SV (lần 2) để điểm danh Đầu ra. Sinh viên phải quét Thẻ đầy

đủ 02 lần mới được tính là đã tham gia lớp học.

 

*Lưu ý:

+                Sau 15 phút kể từ khi bắt đầu buổi học, Nhà trường sẽ ngưng quá trình điểm danh. Mọi thắc mắc, khiếu nại cũng như

đơn xin của sinh viên trong trường hợp đi không đúng thời gian sẽ không được giải quyết.

+             Sinh viên phải đi học đúng thời gian và đúng lớp như đã đăng ký để đảm bảo chất lượng lớp học. Những trường hợp

đi khác buổi đã đăng ký sẽ không được điểm danh, không được công nhận đã tham gia chuyên đề.

+                Kết thúc hai chuyên đề, sinh viên bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra (trắc nghiệm) trên máy tính.

+                Sinh viên phải đi học đầy đủ 2 chuyên đề và tham dự kiểm tra như đã đăng ký. Trường hợp sinh viên vắng học một

chuyên đề hoặc không làm kiểm tra thì Nhà trường xem như sinh viên không tham gia sinh hoạt công dân.

 

Nhà trường yêu cầu các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên tham gia đầy đủ theo đúng thời gian quy định. Các sinh viên không

tham gia sẽ “Nhận 0 điểm trong toàn bộ nội dung của Điều 5 – Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định

trong Nhà trường” của đánh giá Điểm rèn luyện năm học 2018-2019.

 

 

Nơi nhận:

–            Lưu: CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký) 

Phạm Nguyễn Thùy Dương