Thông báo kết quả đăng ký tham gia chuyên đề “Nói không với ma túy”

Thông báo kết quả đăng ký tham gia chuyên đề “Nói không với ma túy”

Kết quả đăng ký tham gia buổi nói chuyện chuyên đề “Nói không với ma túy”

Danh sách: xem tại đây

Do số lượng có hạn ghế trong hội trường nên Nhà trường chỉ có thể chọn 250 bạn sinh viên đăng ký đầu tiên, các bạn sinh viên đăng ký sau sẽ được ưu tiên tham gia trong các chương trình tiếp theo.

Các bạn sinh viên có tên trong danh sách vui lòng tham dự đúng giờ, trang phục lịch sự. Trong trường hợp không tham dự được phải thông báo cho Phòng CTSV trước 11g00 ngày 27/10/2017 bằng cách gửi email về: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn