Thông báo kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên bậc Đại học HK2/2016-2017 (cập nhật 14/9/2017)

Thông báo kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên bậc Đại học HK2/2016-2017 (cập nhật 14/9/2017)

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ
KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SV

_____________

Số: 63/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên bậc Đại học HK2/2016-2017

 

      Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK2/2016 – 2017 và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau:

  1. Kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK2/2016-2017: Xem file đính kèm (cập nhật đến 16g30 ngày 14/9/2017)
  2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận khiếu nại: từ 05/9/2017 – 16g30 19/9/2017

Nội dung

Nơi tiếp nhận

Email các cán bộ phụ trách

Mục 5

Khoa

Toán: nhtoan@hcmus.edu.vn

CNTT: ntmdung@fit.hcmus.edu.vn

Vật lý + HDH + KTHN: daotuan@hcmus.edu.vn

Hóa+ CN Hóa: ntrieutrung@hcmus.edu.vn

Sinh + CNSH: htoanh@hcmus.edu.vn

Địa chất: ntqanh@hcmus.edu.vn

KHMT + CNMT: ltblinh@hcmus.edu.vn

KHVL: vnan@hcmus.edu.vn

ĐTVT: nvlinh@fetel.hcmus.edu.vn

Các mục còn lại

Phòng CTSV

Nộp bản photo các Giấy chứng nhận đã tham gia hoạt động (có xác nhận của đơn vị tổ chức) tại phòng CTSV hoặc qua email diemrenluyen@hcmus.edu.vn

Lưu ý:

–   Sử dụng Email sinh viên để liên hệ với Nhà trường

–   Tiêu đề: MSSV – DRL HK2/16-17

–   Đính kèm theo các bản scan Giấy chứng nhận đã tham gia hoạt động (có xác nhận của đơn vị tổ chức)

 Các email gửi về phòng không đúng quy định sẽ không được trả lời

 

  1. Danh mục các hoạt động đã được cộng điểm trong HK2/16-17: Xem file đính kèm

Đề nghị các sinh viên đọc kỹ quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy (xem file đính kèm) và danh mục hoạt động trên để thực hiện khiếu nại đúng thời gian quy định. Sau thời hạn trên Hội đồng Trường sẽ công bố kết quả chính thức và không tiếp nhận bất kỳ khiếu nại nào khác.

 Nơi nhận:

–            Ban giám hiệu;

–            BCN các Khoa;

–            Đoàn TN, Hội SV;

–            Lưu: VT, CTSV.

TM. HỘI ĐỒNG

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

Văn Chí Nam