Thông báo kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên HK1/2023-2024

Thông báo kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên HK1/2023-2024

THÔNG BÁO

Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên HK1/2023-2024

 

Nhà trường thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK1/2023-2024 của sinh viên hệ chính quy và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau:

 1. Cách xem điểm rèn luyện:
 • Truy cập website: https://hcmus.shub.edu.vn/
 • Chọn đăng nhập tài khoản
  • Tên đăng nhập: MSSV
  • Mật khẩu mặc định đối với Khóa 2023: 5 số cuối CCCD/CMND (theo dữ liệu trên Portal) + KHTN@#
  • Trường hợp SV Khóa 2022 trở về trước, nếu không đăng nhập được vào tài khoản, vui lòng sử dụng email SV gửi email về địa chỉ: diemrenluyen@hcmus.edu.vn để được hỗ trợ reset mật khẩu.
 1. Thời gian và cách thức tiếp nhận khiếu nại/bổ sung:
 • Thời gian: từ 05/3/2024 – 19/3/2024
 • Cách thức: sử dụng email sinh viên gửi bản scan/ảnh chụp các Giấy chứng nhận đã tham gia hoạt động (có xác nhận của đơn vị tổ chức) qua email diemrenluyen@hcmus.edu.vn
  • Tiêu đề: MSSV – DRL HK1/23-24
  • Thời gian diễn ra hoạt động HK1/2023-2024:

+  Đối với SV Chương trình Đại trà: tính từ 18/9/2023 – 18/02/2024

+  Đối với SV Chương trình Đề án: tính từ 18/9/2023 – 31/12/2023

Đề nghị sinh viên đọc kỹ quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên (xem file tại đây)để thực hiện khiếu nại đúng thời gian quy định. Sau thời hạn trên Hội đồng Trường sẽ công bố kết quả chính thức và không tiếp nhận bất kỳ khiếu nại nào khác.

 

 Nơi nhận:

–            Ban giám hiệu;

–            BCN Khoa;

–            Đoàn TN, Hội SV;

–            Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hân