Thông báo kết quả dự kiến điểm rèn luyện SV bậc Cao đẳng HK2/2016-2017

Thông báo kết quả dự kiến điểm rèn luyện SV bậc Cao đẳng HK2/2016-2017

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ
KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SV

_____________

Số:  104/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2017

                                              

THÔNG BÁO

Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên bậc Cao đẳng HK2/2016-2017

      Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK2/2016 – 2017 bậc Cao đẳng và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau:

  1. Kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK2/2016-2017: Xem danh sách đính kèm
  2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận khiếu nại: từ ngày 13/11/2017 – 22/11/2017

  STT

Nội dung

Nơi tiếp nhận khiếu nại

1

Mục 1, Mục 2, Mục 3, Mục 4 và Mục 6

 

Phòng Công tác Sinh viên

2

Mục 5

ntmdung@fit.hcmus.edu.vn

 

  1. Danh mục các hoạt động đã được cộng điểm trong HK2/16-17 bậc CĐ: Danh mục hoạt động cộng điểm

Đề nghị các sinh viên đọc kỹ quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy và danh mục hoạt động trên để thực hiện khiếu nại đúng thời gian quy định. Sau thời hạn trên Hội đồng Trường sẽ công bố kết quả chính thức và không tiếp nhận bất kỳ khiều nại nào khác.

 

 Nơi nhận:

–            Ban giám hiệu;

–            BCN các Khoa;

–            Đoàn TN, Hội SV;

–            Lưu: VT, CTSV.

TM. HỘI ĐỒNG

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC 

Văn Chí Nam