Thông báo kết quả khen thưởng tổng kết năm học 2017-2018

Thông báo kết quả khen thưởng tổng kết năm học 2017-2018

– Danh sách tập thể được khen thưởng: Xem quyết định đính kèm

– Danh sách cá nhân được khen thưởng: Xem quyết định đính kèm

1. Mời các tập thể/cá nhân sinh viên có tên trong danh sách đến Phòng Công tác Sinh viên để nhận Giấy khen

2. Tiền thưởng:

– Danh sách chuyển khoản (nhà trường đã hoàn tất thủ tục chuyển khoản, sinh viên kiểm tra thẻ ATM để nhận tiền): theo danh sách đính kèm

– Danh sách nhận tiền mặt (các sinh tập thể/cá nhân có tên trong danh sách đến Phòng Công tác Sinh viên để nhận tiền thưởng, hạn cuối ngày 16/11/2018): theo danh sách đính kèm