Thông báo kết quả kiểm tra SHCD Đầu khóa, năm học 2019-2020

Thông báo kết quả kiểm tra SHCD Đầu khóa, năm học 2019-2020

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

          TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

        ___________________

         Số: 73/TB-KHTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Về kết quả kiểm tra Sinh hoạt Công dân Đầu khóa, năm học 2019-2020

Bậc Đại học

 

        Nhà trường thông báo về kết quả tham gia Sinh hoạt Công dân Đầu khóa, năm học 2019-2020 đối với sinh viên Khóa 2019 bậc Đại học hệ chính

quy, cụ thể như sau:

1.  Kết quả kiểm tra:

Danh sách (Xem tại đây)

       Mọi thắc mắc, khiếu nại sinh viên liên hệ trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên từ ngày 10/9 đến 13/9/2019 (tại một trong hai cơ sở). Sau thời gian

này, Nhà trường sẽ không giải quyết.

     * Kết quả được xét dựa trên điểm làm bài kiểm tra online và tham quan Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. 

2.  Công nhận kết quả:

      –  Sinh viên đạt từ 70/100đ trở lên được công nhận Đạt bài Kiểm tra Sinh hoạt Công dân Đầu khóa năm học 2019-2020.

      –  Trường hợp sinh viên làm bài kiểm tra nhưng không đạt sẽ bị trừ 5 điểm rèn luyện (Mục 2 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019-2020).

      –  Sinh viên không thực hiện bài kiểm tra (xem như không tham gia Sinh hoạt công dân Đầu khóa 2019) sẽ chịu hình thức xử lý theo quy định của

Nhà trường (Nhận 0 điểm toàn bộ Mục 2 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019-2020)./. 

 

 

Nơi nhận:

–   Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

(Đã ký)

Phạm Nguyễn Thủy Dương