Thông báo kết quả kiểm tra Sinh hoạt Công dân Đầu khóa 2018 bậc Đại học và Cao đẳng

Thông báo kết quả kiểm tra Sinh hoạt Công dân Đầu khóa 2018 bậc Đại học và Cao đẳng

ĐH QUỐC GIA TP.HCM

          TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

        ___________________

         Số: 86/TB-KHTN-CTSV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Về kết quả kiểm tra Sinh hoạt Công dân Đầu khóa, năm học 2018-2019

Bậc Đại học và Cao đẳng

 

         Nhà trường thông báo về kết quả tham gia Sinh hoạt Công dân Đầu khóa, năm học 2018-2019 đối với sinh viên Khóa 2018 bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy, cụ thể như sau:

1. Kết quả kiểm tra:

Danh sách Đại học và Cao đẳng (Xem tại đây)

       Mọi thắc mắc, khiếu nại sinh viên liên hệ trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên từ ngày 05/9 đến 11/9/2018 (tại một trong hai cơ sở). Sau thời gian này, Nhà trường sẽ không giải quyết.

     * Kết quả được xét dựa trên điểm làm bài kiểm tra online và tham quan Dinh Độc Lập. 

2. Công nhận kết quả:

–  Sinh viên phải đạt từ 70/100đ trở lên thì mới được công nhận Đạt bài Kiểm tra Sinh hoạt Công dân Đầu khóa.

–  Trường hợp sinh viên làm bài kiểm tra nhưng không đạt sẽ bị trừ 5 điểm rèn luyện (Mục 2 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018-2019).

– Sinh viên không thực hiện bài kiểm tra (xem như không tham gia Sinh hoạt công dân Đầu khóa 2018) sẽ chịu hình thức xử lý theo quy định của Nhà trường (Nhận 0 điểm toàn bộ Mục 2 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018-2019)./. 

 

 

Nơi nhận:

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký) 

 

Phạm Nguyễn Thủy Dương