Thông báo kết quả tham gia SHCD Cuối khóa năm học 2018-2019

Thông báo kết quả tham gia SHCD Cuối khóa năm học 2018-2019

         ĐH QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

___________________

Số: 39/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

V/v Kết quả tham gia Sinh hoạt công dân Cuối khóa năm học 2018-2019

 

 

           Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo kết quả tham qua Sinh hoạt Công dân Cuối khóa năm học 2018-2019 đối với sinh viên khóa 2016

(bậc Cao đẳng) và khóa 2015 (bậc Đại học) hệ chính quy, cụ thể như sau:

1. Kết quả tham gia:

 – Danh sách sinh viên tham gia đủ hai chuyên đề: Xem tại đây

  • Sinh viên không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ 02 chuyên đề (không có tên trong Danh sách) sẽ không được thực hiện khảo sát và xem

như Không đạt.

  • Mọi thắc mắc, khiếu nại sinh viên liên hệ trực tiếp tại P.CTSV từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/06/2019.

** Hình thức xử lý đối với sinh viên Không đạt theo quy định của Nhà trường (Nhận 0 điểm toàn bộ Mục 2 Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018-2019).

– Sinh viên có tên trong danh sách tham gia đầy đủ hai chuyên đề có thể thực hiện khảo sát online để được cộng điểm rèn luyện.

2. Hình thức khảo sát:

Sinh viên tham gia SHCD Cuối khóa năm học 2018-2019 sẽ thực hiện khảo sát online thay cho bài kiểm tra:

                                        Bước 2: SV đăng nhập hệ thống với Username: MSSV; Password: Số CMND

                                        Bước 3: SV chọn [SINH HOẠT CÔNG DÂN CUỐI KHÓA] / [Khảo sát SHCD cuối khóa NH 2018-2019] / [Answer the questions..]

3. Thời gian mở khảo sát:

  • Thời gian mở khảo sát: từ ngày 17/6/2019 đến hết ngày 30/06/2019
  • Email hỗ trợ khi cần: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn

4Công nhận kết quả:

–  Sinh viên tham gia đủ 02 chuyên đề SHCD thì mới được công nhận Đạt trong đợt SHCD Cuối khóa năm học 2018-2019.

–  Trường hợp sinh viên thực hiên đầy đủ các câu hỏi khảo sát online sẽ được cộng thêm 2 điểm rèn luyện (Mục 2.4 Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018-2019).

–  Đề nghị tất cả sinh viên thuộc đối tượng trên thực hiện theo đúng nội dung thông báo, các trường hợp không thực hiện đúng sẽ không được giải quyết

các vấn đề khiếu nại liên quan đến nội dung thông báo này./.

 

Nơi nhận:

–            Lưu: CTSV.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

(Đã ký)

Phạm Nguyễn Thùy Dương