Thông báo kết quả tham gia SHCD Đầu năm và Cuối khóa, năm học 2017 – 2018

Thông báo kết quả tham gia SHCD Đầu năm và Cuối khóa, năm học 2017 – 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số: 03/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

TPHCM, ngày 09 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Kết quả tham gia Sinh hoạt Công dân Đầu năm và Cuối khóa,

 năm học 2017 – 2018

­­­­__________________________

           

            Nhà trường thông báo về kết quả tham gia Sinh hoạt Công dân Đầu năm và Cuối khóa, năm học 2017-2018 đối với sinh viên khóa 2015, 2016 (bậc Cao đẳng) và khóa 2014, 2015, 2016 (bậc Đại học) hệ chính quy, cụ thể như sau:

  • Do tình hình khách quan nên Nhà trường Không tổ chức bài kiểm tra cho sinh viên; vì vậy đối với đợt SHCD Đầu năm và Cuối khóa năm học 2017-2018, sinh viên được công nhận Đạt khi tham gia đầy đủ 02 chuyên đề.

*  Danh sách Đạt:

+ Đầu năm (xem tại đây)

+ Cuối khóa (xem tại đây)

  • Sinh viên không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ 02 chuyên đề (không có tên trong Danh sách Đạt) sẽ không được công nhận kết quả và xem như Không Đạt.

Mọi thắc mắc, khiếu nại sinh viên liên hệ trực tiếp tại P.CTSV từ ngày 10/01 đến 17/01/2018.

** Hình thức xử lý đối với sinh viên không đạt theo quy định của Nhà trường.

 

 Nơi nhận:

–            BGH (báo cáo);

–            BCN các Khoa;

–            Đoàn TN – Hội SV;

–            Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký) 

Trần Vũ