Thông báo kết quả tham gia Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2018 – 2019

Thông báo kết quả tham gia Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2018 – 2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số: 138/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

TPHCM, ngày 16 tháng 11 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Kết quả tham gia Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2018 – 2019

 

 

       Nhà trường thông báo về kết quả tham gia Sinh hoạt Công dân Đầu năm năm học 2018-2019 đối với sinh viên khóa 2017

(bậc Cao đẳng) và khóa 2016, 2017 (bậc Đại học) hệ chính quy, cụ thể như sau:

1. Kết quả

 – Danh sách sinh viên tham gia đủ hai chuyên đề:  Xem tại đây

  • Sinh viên không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ 02 chuyên đề (không có tên trong Danh sách) sẽ không được thực hiện 

kiểm tra và xem như Không đạt.

  • Mọi thắc mắc, khiếu nại sinh viên liên hệ trực tiếp tại P.CTSV từ ngày 19/11 đến 21/11/2018.

** Hình thức xử lý đối với sinh viên Không đạt theo quy định của Nhà trường (Nhận 0 điểm toàn bộ Mục 2 Điểm rèn luyện học kỳ 1

năm học 2018-2019).

– Sinh viên có tên trong danh sách tham gia hai chuyên đề phải thực hiện kiểm tra online để được đánh giá kết quả.

** Tài liệu tham khảo dành cho những lớp không học nội dung này:

2. Hình thức kiểm tra:

  • Trắc nghiệm online tại website: http://ctsv.hcmus.edu.vn/onlinetest (sau khi đăng nhập, SV vào mục BÀI KIỂM TRA SHCD ĐẦU NĂM để làm bài)
  • Sinh viên đã đăng ký học chuyên đề nào (IIA, IIB) thì chọn đúng chuyên đề đã học để làm bài kiểm tra 
  • Thời gian làm bài: 30 phút
  • Số câu hỏi trong đề thi: 40 câu hỏi
  • Sinh viên thực hiện bài kiểm tra bằng máy tính cá nhân tại nhà.

3. Thời gian kiểm tra:

  • Thời gian kiểm tra: từ ngày 24/11/2018 đến hết ngày 30/11/2018 với số lần làm bài là 02 lần (Nhà trường sẽ lấy kết quả cao

nhất làm kết quả cuối cùng)

4Công nhận kết quả thi:

–  Sinh viên phải đạt từ 70/100đ trở lên thì mới được công nhận Đạt bài kiểm tra Sinh hoạt công dân Đầu năm.

–  Trường hợp sinh viên không làm bài kiểm tra hoặc làm bài kiểm tra nhưng không đạt sẽ bị trừ 5 điểm rèn luyện (Mục 2 Điểm

rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018-2019).

–  Đề nghị tất cả các sinh viên thuộc đối tượng trên thực hiện theo đúng nội dung thông báo, các trường hợp không thực hiện đúng

sẽ không được giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan đến nội dung thông báo này./.

 

Nơi nhận:

–            BGH (báo cáo);

–            Lưu: VT, CTSV.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký) 

Phạm Nguyễn Thùy Dương