Thông báo kết quả tham gia Sinh hoạt công dân Đầu năm năm học 2019-2020

Thông báo kết quả tham gia Sinh hoạt công dân Đầu năm năm học 2019-2020

         ĐH QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

___________________

Số: 115/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

V/v Kết quả tham gia Sinh hoạt công dân Đầu năm năm học 2019-2020

 

          Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo kết quả tham qua Sinh hoạt Công dân Đầu năm năm học 2019-2020 đối với sinh viên khóa 2018 (bậc Cao đẳng) và khóa 2017, 2018 (bậc Đại học) hệ chính quy, cụ thể như sau:

1. Kết quả

 – Danh sách sinh viên tham gia đủ hai chuyên đề sẽ được công nhận là Đạt: Xem tại đây 

  • Sinh viên không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ 02 chuyên đề (không có tên trong Danh sách) sẽ xem như Không đạt và không được thực hiện khảo sát.
  • Mọi thắc mắc, khiếu nại sinh viên liên hệ trực tiếp tại P.CTSV từ ngày ra thông báo đến 16g00 ngày 29/11/2019.

** Hình thức xử lý đối với sinh viên Không đạt theo quy định của Nhà trường (Nhận 0 điểm toàn bộ Mục 2 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019-2020).

– Sinh viên có tên trong danh sách tham gia đầy đủ hai chuyên đề có thể thực hiện khảo sát online để được cộng thêm điểm rèn luyện.

 

2. Hình thức khảo sát:

Sinh viên tham gia SHCD Đầu năm năm học 2019-2020 sẽ thực hiện khảo sát online thay cho bài kiểm tra:

  • Khảo sát online tại website: http://ctsv.hcmus.edu.vn/onlinetest
  • Số câu hỏi khảo sát: 13 câu
  • Sinh viên thực hiện khảo sát bằng máy tính cá nhân tại nhà
  • Hướng dẫn cụ thể: 

Bước 1: SV truy cập website: http://ctsv.hcmus.edu.vn/onlinetest  

Bước 2: SV đăng nhập hệ thống với Username: MSSV; Password: Số CMND

Bước 3:  SV chọn [SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU NĂM] / [Khảo sát SHCD Đầu năm NH 2019-2020] / [Answer the questions..]

 

3. Thời gian thực hiện khảo sát:

  • Thời gian: từ ngày 29/11/2019 đến hết ngày 03/12/2019

 

4Công nhận kết quả:

–  Sinh viên tham gia đầy đủ hai chuyên đề SHCD thì mới được công nhận Đạt trong đợt SHCD Đầu năm năm học 2019-2020.

–  Trường hợp sinh viên thực hiện đầy đủ các câu hỏi khảo sát online sẽ được cộng 2 điểm rèn luyện (Mục 2.4 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019-2020).

–  Đề nghị tất cả các sinh viên thuộc đối tượng trên thực hiện theo đúng nội dung thông báo, các trường hợp không thực hiện đúng sẽ không được giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan đến nội dung thông báo này./.

 

Nơi nhận:

–            Lưu: CTSV.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (Đã ký)

Phạm Nguyễn Thùy Dương