Thông báo kết quả trúng tuyển Liên thông đại học năm 2020

Thông báo kết quả trúng tuyển Liên thông đại học năm 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02 /TB-HĐTS LTĐH                                                                   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2020

 

THÔNG BÁO 

(Kết quả trúng tuyển diện ưu tiên xét tuyển kỳ thi tuyển sinh

liên thông đại học chính quy năm 2020 ngành Công nghệ Thông tin

và thủ tục nộp hồ sơ nhập học)

 

            Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo kết quả trúng tuyển diện ưu tiên xét tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông đại học chính quy năm 2020 ngành Công nghệ thông tin và thủ tục nộp hồ sơ nhập học như sau:

1. Kết quả trúng tuyển diện ưu tiên xét tuyển

Danh sách trúng tuyển gồm có: 90 thí sinh.

Lúc 17 giờ, ngày 04/10/2020: thí sinh xem danh sách trúng tuyển bằng cách tra cứu tại trang web theo địa chỉ: https://tracuuts.hcmus.edu.vn 

2. Thời gian nộp hồ sơ nhập học

Ngày 24/10/2020 Trường sẽ thông báo thủ tục nhập học, học phí, lệ phí nhập học và các thông tin liên quan tại trang thông tin điện tử của Trường theo địa chỉ: https://www.hcmus.edu.vn (Đào tạo / Đại học và Cao đẳng / Thông báo /Liên thông đại học / Tuyển sinh).

Ngày 28/10/2020, từ 8 giờ đến 11 giờ : thí sinh nộp hồ sơ nhập học tại Phòng Công tác sinh viên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q5, TP.HCM./.

 

                                                                                          TM.HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Nơi nhận:

– Như trên (để thực hiện);

– Lưu: VT, PĐT.

 

                                                                                                  CHỦ TỊCH