Thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc Cao đẳng, lớp HCĐH, hệ VLVH-TXQM đợt tháng 10/2017

Thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc Cao đẳng, lớp HCĐH, hệ VLVH-TXQM đợt tháng 10/2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_______________

Số:  116/TB-KHTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

TP. HCM, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lễ trao bằng cho sinh viên bậc Cao đẳng, lớp HCĐH, hệ VLVH-TXQM tốt nghiệp đợt tháng 10/2017

 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên tổ chức lễ trao bằng cho những sinh viên bậc Cao đẳng, lớp HCĐH, hệ VLVH-TXQM tốt nghiệp đợt tháng 10/2017 như sau:

  • Đối tượng: Sinh viên bậc Cao đẳng, Sinh viên lớp Hoàn chỉnh ĐH, Sinh viên hệ VLVH, TXQM tốt nghiệp đợt tháng 10/2017.
  • Thời gian tổ chức lễ: 8g00 ngày 23/12/2017 (thứ 7).
  • Địa điểm: Giảng đường 1 – 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5.
  • Thời gian tập trung để hướng dẫn và nhận lễ phục: 15g30 ngày thứ 6 (22/12/2017) tại Giảng đường 1. Sinh viên phải mang theo CMND để nhận lễ phục.
  • Thời gian đăng ký dự lễ và đóng lệ phí: từ 8g đến 16g ngày 18 và 19/12/2017 tại phòng Công tác Sinh viên (một Sinh viên có thể đăng ký cho nhiều bạn). Sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi không đóng phí tuy nhiên vẫn phải đăng ký tham dự tại phòng Công tác Sinh viên trong thời gian quy định như trên.
  • Hình ảnh buổi lễ sẽ được truyền hình trực tiếp tại Hội trường I, sinh viên có thể mời phụ huynh tham dự.

 

Lưu ý: sinh viên nào vắng mặt ngày 22/12/2017 sẽ không được dự lễ trao bằng tốt nghiệp vào ngày 23/12/2017.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

P. TRƯỞNG PHÒNG

Trần Vũ

(đã ký)