Thông báo lịch đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, NH 2019 – 2020

Thông báo lịch đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, NH 2019 – 2020

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

——————

Số: 78/TB-KHTN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Lịch đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2019 – 2020

 

 

       Nhà trường thông báo lịch Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2019-2020 để sinh viên đăng ký tham gia như sau:

I.  Thông tin chung

1. Đối tượng:Tất cả sinh viên khóa 2017 và khóa 2018 (đối với bậc Đại học, chính quy) và khóa 2018 (đối với bậc Cao đẳng, chính quy).

2. Địa điểm:

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM

Cơ sở 2: Thủ Đức – Dĩ An

3. Nội dung sinh hoạt:

Ø   Chuyên đề 1: gồm 2 nội dung

  • Thông tin tình hình thời sự chính trị xã hội trong năm 2019
  • Một số vấn đề về sở hữu trí tuệ
  • Thông tin về Đoàn – Hội

Ø   Chuyên đề 2: gồm 2 nhóm nội dung, sinh viên lựa chọn một trong hai nhóm nội dung để tham gia

+ Nhóm IIA

  • Tổng quan về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
  • Sinh hoạt Quy chế học vụ
  • Hướng đến mục tiêu trở thành công dân toàn cầu

+ Nhóm IIB

  • Quản lý tài chính cá nhân
  • Sinh hoạt Quy chế học vụ
  • Kỹ năng xử lý khủng hoảng tâm lý trong đời sống sinh viên

4. Lịch cụ thể:

Ø   Lịch tổng quát: xem tại đây

Ø   Lịch chi tiết:

5. Kiểm tra:

     Kết thúc hai chuyên đề, sinh viên bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra, cụ thể:

     Ø   Hình thức kiểm tra: làm trắc nghiệm trên máy tinh (online).

     Ø   Thời gian kiểm tra: sinh viên theo dõi thông báo trên website Trường

    

II.  Hình thức đăng ký

       Mỗi sinh viên sẽ phải đăng ký học cả 2 chuyên đề (Chuyên 1 và 2) và có thể chọn thời gian, địa điểm học phù hợp với mình trên website:

         http://portal1.hcmus.edu.vn

hoặc http://portal2.hcmus.edu.vn

hoặc http://portal3.hcmus.edu.vn 

       Tuy nhiên do số lượng sinh viên trong mỗi lớp có hạn nên khi lớp đã đủ số lượng, sinh viên bắt buộc phải chọn lớp khác. Đối với lớp có số lượng

đăng ký ít, nhà trường sẽ thực hiện dồn lớp (nếu cần); vì vậy sinh viên cần theo dõi thông báo tiếp theo của Nhà trường về kết quả đăng ký và danh

sách lớp học chính thức.

     Ø   Hướng dẫn cụ thể về quy trình đăng ký xem tại đây

     Ø   Thời gian đăng ký: từ ngày 23/9/2019 đến ngày 04/10/2019

     Ø   Danh sách lớp chính thức sẽ đăng trên website trường vào ngày 07/10/2019

Lưu ý: Nhà trường sẽ không giải quyết trường hợp chuyển đổi lớp học đã đăng ký sau thời gian đăng ký chính thức.

 

III.  Phương thức điểm danh

        Vào đầu mỗi buổi học sinh viên có mặt tại phòng học trước 15 phút, Nhà trường sẽ tiến hành quét Thẻ SV (lần 1) để điểm danh Đầu vào cho sinh

viên. Cuối mỗi buổi học, Nhà trường sẽ quét Thẻ SV (lần 2) để điểm danh Đầu ra. Sinh viên phải quét Thẻ đầy đủ 02 lần mới được tính là đã tham gia

lớp học.

*Lưu ý:

  +              Sau 15 phút kể từ khi bắt đầu buổi học, Nhà trường sẽ ngưng quá trình điểm danh. Mọi thắc mắc, khiếu nại cũng như đơn xin của sinh viên

trong trường hợp đi không đúng thời gian sẽ không được giải quyết.

  +             Sinh viên phải đi học đúng thời gian và đúng lớp như đã đăng ký để đảm bảo chất lượng lớp học. Những trường hợp đi khác buổi đã đăng ký

sẽ không được điểm danh, không được công nhận đã tham gia chuyên đề.

  +              Kết thúc hai chuyên đề, sinh viên bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra (trắc nghiệm) trên máy tính.

  +              Sinh viên phải đi học đầy đủ 2 chuyên đề và tham dự kiểm tra như đã đăng ký. Trường hợp sinh viên vắng học một chuyên đề hoặc không

làm kiểm tra thì Nhà trường xem như sinh viên không tham gia sinh hoạt công dân.

 

      Nhà trường yêu cầu các sinh viên thuộc đối tượng nêu trên tham gia đầy đủ theo đúng thời gian quy định. Các sinh viên không tham gia sẽ chịu hình

thức xử lý theo quy định của Nhà trường (Nhận 0 điểm toàn bộ Mục 2 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019-2020).

 

 

Nơi nhận:

–            Lưu: CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (Đã ký)

Phạm Nguyễn Thùy Dương