Thông báo lịch học mới môn Hóa đại cương 1

Thông báo lịch học mới môn Hóa đại cương 1

THÔNG BÁO

Từ ngày 30/7/2018 – 11/8/2018 kế hoạch học môn CHE0001 Hóa ĐC 1 có sự thay đổi.
Giờ lý thuyết áp dụng theo lịch sau:
 
Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết
CHE00001 Hóa đại cương 1 HE-LT1 cs2:E304 2 1 4
CHE00001 Hóa đại cương 1 HE-LT1 cs2:E304 4 1 4
CHE00001 Hóa đại cương 1 HE-LT1 cs2:E304 6 1 4
CHE00001 Hóa đại cương 1 HE-LT2 cs2:E104 3 1 4
CHE00001 Hóa đại cương 1 HE-LT2 cs2:E104 5 1 4
CHE00001 Hóa đại cương 1 HE-LT2 cs2:E104 7 1 4
 
Riêng ngày 03-04/08/2018 học bài tập theo lịch sau:
 
tenph thu tietbd sotiet mamh tenmh lop LT lop BT
cs2:E101 6 1 4 CHE00001 Hóa đại cương 1 HE-LT1 HE-LT1-BT1
cs2:E106 6 1 4 CHE00001 Hóa đại cương 1 HE-LT1 HE-LT1-BT2
cs2:E206 6 1 4 CHE00001 Hóa đại cương 1 HE-LT1 HE-LT1-BT3
               
cs2:F208 7 1 4 CHE00001 Hóa đại cương 1 HE-LT2 HE-LT2-BT1
cs2:F305 7 1 4 CHE00001 Hóa đại cương 1 HE-LT2 HE-LT2-BT2
 
+ Môn CHE0001 Hóa ĐC 1 hk hè 2017-2018  không thi giữa kỳ. 
+ Kế hoạch học kế hoạch học môn CHE0001 Hóa ĐC 1 hk hè 2017-2018 mới. File đính kèm và phòng học như trên.