Thông báo lịch học Thực tập Kỹ thuật lập trình lớp 17DTV

Thông báo lịch học Thực tập Kỹ thuật lập trình lớp 17DTV

Phòng Đào tạo thông báo đến SV khóa 2017 ngành Điện tử viễn thông lịch học học phần Kỹ thuật lập trình như sau:

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Tên phòng

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

Khoa phụ trách

Ngày bđầu tuần

ETC00005

Kỹ thuật lập trình

17DTV1A

cs2:PMT_NĐH4.2

4

1

5

Điện tử VT

12/03/2018

ETC00005

Kỹ thuật lập trình

17DTV1B

cs2:PMT_NĐH4.2

7

6

5

Điện tử VT

12/03/2018

ETC00005

Kỹ thuật lập trình

17DTV2A

cs2:PMT_NĐH4.2

4

6

5

Điện tử VT

12/03/2018

ETC00005

Kỹ thuật lập trình

17DTV2B

cs2:PMT_NĐH4.3

7

1

5

Điện tử VT

12/03/2018

ETC00005

Kỹ thuật lập trình

17DTV2C

cs2:PMT_NĐH4.3

7

6

5

Điện tử VT

12/03/2018