Thông báo lớp 19SHH2 học môn Nhập môn sinh học vào ngày 01/11/2019

Thông báo lớp 19SHH2 học môn Nhập môn sinh học vào ngày 01/11/2019
Lớp 19SHH2  thứ 6 ngày 1/11/2019 không thi giữa học kỳ nên vẫn học môn “nhập môn sinh học” bình thường.
 
Khóa Loại lớp Mã mh Tên môn học Lớp Số sv sosvMax tcphong Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết
2019 LT BIO00010 Nhập môn Sinh học 19SHH2 140 150 LT cs2:D103 6 6 5