Thông báo mở Đăng ký học phần HK2/2019-2020 – Đợt 3 (ĐHCQ)

Thông báo mở Đăng ký học phần HK2/2019-2020 – Đợt 3 (ĐHCQ)

 

 TP. HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức cho sinh viên đại học hệ chính quy

học theo hình thức tập trung (đợt 3) – Học kỳ 2 năm học 2019-2020

                Căn cứ theo nội dung cuộc họp của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ngày 29/04/2020 về kế hoạch tổ chức cho sinh viên đại học hệ chính quy tiếp tục học tập trong học kỳ 2 năm học 2019-2020, Trường thông báo thời gian đăng ký/điều chỉnh ĐKHP Đợt 3 (học tập trung từ ngày 18/05/2020) cho các học phần đã mở trong HK2/19-20 nhưng chưa tổ chức dạy online trong Đợt 1 (học từ ngày 06/04) và Đợt 2 (học từ ngày 20/04) như sau:

 1. Thời gian điều chỉnh và đăng ký:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành được

đăng ký

Ghi chú

11/05/2020

13/05/2020

K19 về trước

ĐKHP Đợt 3

Tất cả các ngành

 

26/05/2020

27/05/2020

K19 về trước

Điều chỉnh ĐKHP Đợt 3

Tất cả các ngành

(*)

(*): Sau đợt Điều chỉnh ĐKHP Đợt 3, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết

 1. Điều kiện đăng ký, mở lớp dạy tập trung:
 • Sinh viên chỉ được điều chỉnh/đăng ký trên các học phần đã mở trên Portal
 • Nhà trường chỉ mở các học phần có số lượng đăng ký trên 10 sinh viên. 
 1. Thời gian và hình thức học:
 • Sinh viên xem kết quả đăng ký trên Portal: Từ 15/05/2020.
 • Thời gian bắt đầu học: Từ 18/05/2020
 • Hình thức học: Tập trung

Lưu ý:  

 • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV qua Email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
 • SV liên hệ Giáo vụ các Khoa khi cần hỗ trợ
 • Email hỗ trợ của Giáo vụ khoa CNTT: giaovu@fit.hcmus.edu.vn
 • Email hỗ trợ của Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn
 • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường trong thời gian đăng ký.

                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG