Thông báo mở dạy online môn Thực hành Đại số tuyến tính – ĐHCQ

Thông báo mở dạy online môn Thực hành Đại số tuyến tính – ĐHCQ
Phòng Đào tạo mở thêm 3 lớp môn MTH00083 – TH Đại số tuyến tính để học kèm với môn MTH00030 – Đại số tuyến tính/19CTT2 theo hình thức học online. Ngày bắt đầu học: 07/05/2020.
 
Sinh viên xem kỹ kết quả ĐKHP và đăng ký (nếu cần) trong đợt điều chỉnh ĐKHP đợt 2 : ngày 23/4 -> 24/4/2020 .
 
Mã mh Tên môn học Lớp sosvMax Thứ Tiết bắt đầu Số tiết
MTH00083 Thực hành đại số tuyến tính 19CTT2A 40 5 3.5 2.5
MTH00083 Thực hành đại số tuyến tính 19CTT2B 40 5 1 2.5
MTH00083 Thực hành đại số tuyến tính 19CTT2C 40 7 1 2.5