Thông báo mở thêm lớp Hóa phân tich cho SV ngành Môi trường

Thông báo mở thêm lớp Hóa phân tich cho SV ngành Môi trường
SV ĐKHP môn Hóa phân tích vào ngày 16, 17/10/2020.
 
nh hk Khóa Loại lớp Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Khoa phụ trách Tuần bd Ngày đầu tuần Ds Lớp lớn
20-21 1 2019 LT CHE00007 Hóa phân tích 19_1 cs2:E206 7 6 4 Môi trường 7 19/10/2020 18CMT, 18KMT