Thông báo mở thêm lớp học phần MTH00011/19HL1

Thông báo mở thêm lớp học phần MTH00011/19HL1
Đáp ứng nhu cầu học của sinh viên, phòng Đào tạo mở thêm lớp Vi tích phân 1A dành cho SV học trả nợ.
Thời gian đăng ký: Từ  19g ngày 12/10/2020 đến 18g 13/10/2020. Ngoài ra còn đợt điều chỉnh 16, 17/10/2020.
 
nh hk Khóa Loại lớp Mã mh Tên môn học Lớp Số sv sosvMax Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Khoa phụ trách Tuần bd Ngày đầu tuần
20-21 1 2019 LT MTH00011 Vi tích phân 1A 19HL1 150 170 cs2:E104 7 6 4 Toán-Tin học 8 26/10/2020
20-21 1 2019 nBT MTH00011 Vi tích phân 1A 19HL1A 50 50 cs2:E104 7 8.5 2.5 Toán-Tin học 8 26/10/2020
20-21 1 2019 nBT MTH00011 Vi tích phân 1A 19HL1B 50 50 cs2:E104 7 8.5 2.5 Toán-Tin học 8 26/10/2020
20-21 1 2019 nBT MTH00011 Vi tích phân 1A 19HL1C 50 50 cs2:E104 7 8.5 2.5 Toán-Tin học 8 26/10/2020