Thông báo mở thêm lớp Tâm lý đại cương

Thông báo mở thêm lớp Tâm lý đại cương
1. Mở thêm lớp Tâm lý đại cương HK1/2020-2021.
 
nh hk Khóa Mã mh Tên môn học Lớp sosvMax Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Khoa phụ trách Tuần bd Ngày đầu tuần
20-21 1 2019 BAA00006 Tâm lý đại cương 19_4 170 cs2:F106 6 3.5 2.5 Xã hội 6 12/10/2020
 
2. Điều chỉnh TKB môn Tâm lý đại cương/19_1
 
nh hk Khóa Mã mh Tên môn học Lớp sosvMax Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Khoa phụ trách Tuần bd Ngày đầu tuần
20-21 1 2019 BAA00006 Tâm lý đại cương 19_1 170 cs2:F106 6 1 3–>2.5 Xã hội 6 12/10/2020