Thông báo mở thêm lớp TH Đại số đại cương

Thông báo mở thêm lớp TH Đại số đại cương
Do nhu cầu tăng cao, phòng đào tạo mở thêm 2 lớp Thực hành ĐSĐC theo lịch sau:
 
Khóa Loại lớp Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Khoa phụ trách Tuần bd Ngày đầu tuần
2019 TH MTH00084 Thực hành đại số đại cương 19HL1 cs2:PMT_NĐH4.4 3 1 2.5 Toán-Tin học 27 02/03/2020
2019 TH MTH00084 Thực hành đại số đại cương 19HL2 cs2:PMT_NĐH4.4 3 3.5 2.5 Toán-Tin học 27 02/03/2020