Thông báo nghỉ học các lớp Liên thông đại học (thứ 6, 7 tuần này)

Thông báo nghỉ học các lớp Liên thông đại học (thứ 6, 7 tuần này)
Tuần lễ này (ngày 6,7/11/2020) các lớp sau nghỉ học:
1. Thống kê máy tính và ứng dụng lớp 20HCB1 thầy Vũ Quốc Hoàng nghỉ tối thứ 6
2. Máy học lớp 19HCB  nghỉ tối thứ 6 
3. NM CNPM lớp 20HCB2 nghỉ tối thứ 7