Thông báo nghỉ học lớp Toán cao cấp C/19HL1, Giải tích 3A/19TTH