Thông báo nghỉ học môn Sinh đại cương 1

Thông báo nghỉ học môn Sinh đại cương 1

Khoa Sinh thông báo các lớp sau nghỉ các ngày 02/10/2018, 03/10/2018, 09/10/2018, 10/10/2018, 06/11/2018, 07/11/2018.

Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Khoa phụ trách
BIO00001 Sinh đại cương 1 18SHH1 cs2:E105 3 6 4 Sinh-CNSH
BIO00001 Sinh đại cương 1 18SHH2 cs2:E205 3 1 4 Sinh-CNSH
BIO00001 Sinh đại cương 1 18CSH1 cs2:E104 4 1 4 Sinh-CNSH
BIO00001 Sinh đại cương 1 18CSH2 cs2:E104 4 6 4 Sinh-CNSH