Thông báo nghỉ học môn Sinh đại cương 2 ngày 31/10/2019