Thông báo nghỉ học môn Sinh học phân tử đại cương ngày 11/10/2018