Thông báo nghỉ học môn sinh học phân tử eukaryote của lớp cao học khóa 2017

Thông báo nghỉ học môn sinh học phân tử eukaryote của lớp cao học khóa 2017

THÔNG BÁO

– MÔN SINH HỌC PHÂN TỬ EUKARYOTE CỦA LỚP CAO HỌC NGÀNH DI TRUYỀN, HÓA SINH, VI SINH KHÓA 2017 NGHỈ HỌC NGÀY 22/12/2017. TUẦN SAU HỌC LẠI BÌNH THƯỜNG.

– LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP DI TRUYỀN, HÓA SINH, VI SINH KHÓA 2017 GỬI EMAIL CHO CÔ NƯƠNG ĐỂ CÔ CHUYỂN SLILDE BÀI GIẢNG CHO LỚP. EMAIL:  ntmnuong@hcmus.edu.vn