Thông báo nghỉ học môn Tâm lý đại cương các lớp 17 SHH, CSH, CTT2

Thông báo nghỉ học môn Tâm lý đại cương các lớp 17 SHH, CSH, CTT2

Môn Tâm lý nghỉ học vào các ngày sau:

  1. Ngày 19 & 20/10/2018 (thứ 6&7)
  2. Ngày 16/11/2018 (thứ 6)
  
Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết
BAA00006 Tâm lý đại cương 17CSH cs2:F106 7 1 2.5
BAA00006 Tâm lý đại cương 17CTT2 cs2:F106 7 3.5 2.5
BAA00006 Tâm lý đại cương 17SHH1 cs2:F202 6 1 2.5
BAA00006 Tâm lý đại cương 17SHH2 cs2:F103 6 3.5 2.5

 

Ngày học bù:

  1. Ca 1_17CSH và ca 2_17CTT2: Sáng 05/11/2018 (Thứ 2) và chiều 16/11/2018 (thứ 6)
  2. Ca 1_17SHH1 và ca 2_17SHH2 : Chiều 10/11/2018 (Thứ 7)