Thông báo nghỉ học môn Xử lý ngôn ngữ nói của lớp cao học ngành Khoa học máy tính khóa năm 2017