Thông báo nghỉ học ngày 01/10/2017 tại Linh Trung

Thông báo nghỉ học ngày 01/10/2017 tại Linh Trung

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 Số: …….. /TB-KHTN-ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28  tháng 09 năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v Nghỉ học các lớp học lại bậc đại học hệ CQ

tại cơ sở Linh Trung vào ngày chủ nhật ngày 01/10/2017)

 

                     Trường thông báo sinh viên các lớp học lại bậc đại học hệ chính quy tại cơ sở Linh Trung tạm nghỉ học vào ngày chủ nhật ngày 01/10/2017 do cúp điện trong ngày này.  Giảng viên sẽ dạy bù cho sinh viên sau.

        

                                                                                                                    PHÒNG ĐÀO TẠO