Thông báo nghỉ học ngày 17/10 để sinh hoạt đầu khóa

Thông báo nghỉ học ngày 17/10 để sinh hoạt đầu khóa
Các lớp học phần sau đây nghỉ học ngày thứ Bảy 17/10 để sinh hoạt công dân.  Bắt đầu học từ tuần lễ 19/10/2020:
 
 
nh
hk Khóa Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Khoa phụ trách
20-21 1 2020 CHE00010 Giới thiệu ngành Hoá học 20HOH1 cs2:E106 7 1 5 Hóa học
20-21 1 2020 CHE00010 Giới thiệu ngành Hoá học 20HOH1TN cs2:NĐH7.1 7 1 5 Hóa học
20-21 1 2020 CHE00010 Giới thiệu ngành Hoá học 20HOH2 cs2:E206 7 1 5 Hóa học
20-21 1 2020 BAA00004 Pháp luật đại cương 20VLH1 cs2:E304 7 1 4 Xã hội
20-21 1 2020 BAA00021 Thể dục 1 20CSH2B cs2:NHATD1 7 3 2 Bộ môn giáo dục thể chất
20-21 1 2020 BAA00021 Thể dục 1 20CTT1C cs2:NHATD2 7 1 2 Bộ môn giáo dục thể chất
20-21 1 2020 BAA00021 Thể dục 1 20CTT4A cs2:NHATD1 7 1 2 Bộ môn giáo dục thể chất
20-21 1 2020 BAA00021 Thể dục 1 20CTT4B cs2:NHATD4 7 3 2 Bộ môn giáo dục thể chất
20-21 1 2020 BAA00021 Thể dục 1 20DTV1B cs2:NHATD3 7 1 2 Bộ môn giáo dục thể chất
20-21 1 2020 BAA00021 Thể dục 1 20DTV1D cs2:NHATD2 7 3 2 Bộ môn giáo dục thể chất