Thông báo nghỉ học sáng 30/9 môn Hoá đại cương 2, lớp 18SHH2B/2D