Thông báo nghỉ học Tư tưởng HCM các lớp 18VLH1, 18DTV2, 18CMT1

Thông báo nghỉ học Tư tưởng HCM các lớp 18VLH1, 18DTV2, 18CMT1
Thông báo
 Các lớp Tư tưởng Hồ chí Minh sau tạm nghỉ học:
 
1. Ngày 11/9:  Lớp 18VLH1 (Tư tưởng HCM), P học F304 tiết 678 GV Nguyễn Thị Việt Hà
2. Ngày 12/9: Lớp 18DTV2 (Tư tưởng HCM), P học F302 tiết 678 Gv Nguyễn Phương An
3. Ngày 16/9: Lớp 18CMT1 (Tư tưởng HCM), P học F302 tiết 123 Gv Nguyễn Phương An