Thông báo nghỉ Tết dương lịch 2022

Thông báo nghỉ Tết dương lịch 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số: 213/TB-KHTN-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 12 năm 2021 

 THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết dương lịch năm 2022

          Căn cứ theo công văn số 321/TB-KHTN ký ngày 27/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên bậc cao đẳng và đại học hệ chính quy của các chương trình (Đại trà, Tài năng, Tiên tiến, Việt Pháp, Chất lượng cao, Liên thông đại học) về việc nghỉ Tết dương lịch năm 2022 như sau:

  • Tết Dương lịch năm 2022 sinh viên được nghỉ 03 ngày liên tục từ ngày 01/01/2022đến hết ngày 03/01/2022.
  • Giảng viên sẽ sắp xếp dạy bù của các ngày nghỉ lễ như trên cho sinh viên theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2021-2022./.

 

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 (Đã ký)

 

                                                                                               

 Trần Thái Sơn