Thông báo nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2021 bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy

Thông báo nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2021 bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

         Số: ……../TB-KHTN-ĐT

   (V/v nghỉ Tết dương lịch và Tết nguyên đán

 năm 2021 bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24  tháng 12 năm 2020

 THÔNG BÁO

(Về việc nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2021

và kế hoạch học kỳ 2/2020-2021 của sinh viên bậc cao đẳng và đại học hệ chính quy)

 

            Căn cứ thông báo số 185/TB-KHTN ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường thông báo đến tất cả các sinh viên bậc cao đẳng và đại học hệ chính quy chương trình đại trà về việc nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2021 và kế hoạch học kỳ 2/2020-2021 như sau:

  1. Tết Dương lịch 2021: sinh viên nghỉ học 01 ngày vào thứ 6 – ngày 01/01/2021.
  2. Lịch nghỉ Tết Nguyên đán: sinh viên được nghỉ tết sau khi thi xong các học phần đã đăng ký học trong HK1/2020-2021.
  3. Đăng ký học phần qua mạng (ĐKHP):

– Sinh viên theo dõi thông báo ĐKHP HK2/2020-2021 trên trang thông tin điện tử của Trường theo địa chỉ www.hcmus.edu.vn

– Trước ngày 25/01/2021 Trường sẽ thông báo chi tiết về nội dung này trên trang thông tin điện tử của Trường theo địa chỉ www.hcmus.edu.vn  (vào mục: Đào tạo-> Đào tạo Đại học-Cao đẳng -> Thông báo-Hệ Chính quy).

– Dự kiến thời gian đăng ký:

  • Cao đẳng chính quy: từ ngày 02/02/2021 đến 04/02/2021.
  • Đại học chính quy: từ ngày 22/02/2021 đến 26/02/2021.
  1. Bắt đầu học kỳ 2/2020-2021: sinh viên bậc đại học và cao đẳng bắt đầu học từ ngày 01/03/2021.

 

Ghi chú: Sinh viên đại học chính quy chương trình Tiên Tiến, Chất lượng cao, liên kết Việt – Pháp theo dõi và thực hiện theo thông báo của Khoa phụ trách đào tạo./.

                                                                                                                           TL.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO