Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán và kế hoạch HK2/2020-2021 – lớp Liên thông đại học

Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán và kế hoạch HK2/2020-2021 – lớp Liên thông đại học

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 Số: ……../TB-KHTN-ĐT

(V/v Tết nguyên đán năm 2021 sinh viên bậc đại học

hệ chính quy chương trình liên thông)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  11 tháng 01  năm 2021

 THÔNG BÁO

(Về việc nghỉ Tết nguyên đán năm 2021 và kế hoạch học kỳ 2/2020-2021

 của sinh viên bậc đại học hệ chính quy chương trình liên thông)

 

          Căn cứ thông báo số 185/TB-KHTN ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường thông báo đến tất cả các sinh viên bậc đại học hệ chính quy chương trình liên thông về việc nghỉ Tết nguyên đán năm 2021 và kế hoạch học kỳ 2/2020-2021 như sau:

  1. Lịch nghỉ Tết nguyên đán: sinh viên được nghỉ tết sau khi kết thúc học các học phần đã đăng ký học trong HK1/2020-2021.
  2. Đăng ký học phần qua mạng (ĐKHP):

– Sinh viên theo dõi thông báo ĐKHP và thời khóa biểu HK2/2020-2021 trên thông tin điện tử của Trường theo địa chỉ www.hcmus.edu.vn.

– Trước ngày 25/01/2021 Trường sẽ thông báo chi tiết về nội dung này trên trang thông tin điện tử của Trường theo địa chỉ www.hcmus.edu.vn  (vào mục: Đào tạo-> Đào tạo Đại học-Cao đẳng -> Thông báo – Liên thông đại học).

– Dự kiến thời gian đăng ký: từ ngày 02/02/2021 đến 04/02/2021.

  1. Lịch thi HK1/2020-2021: sinh viên theo dõi thông báo từ Phòng KT và ĐBCL.
  2. Bắt đầu học kỳ 2/2020-2021: từ ngày 08/03/2021.

  

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                          TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

                                                                                                   Trần Thái Sơn