Thông báo nhận hình Lễ trao bằng tốt nghiệp Cử nhân Khoa học do Trường tổ chức ngày 24/10/2019

Thông báo nhận hình Lễ trao bằng tốt nghiệp Cử nhân Khoa học do Trường tổ chức ngày 24/10/2019

THÔNG BÁO 

V/v nhận hình Lễ trao bằng tốt nghiệp Cử nhân Khoa học bậc Đại học hệ chính quy Tháng 10/2019

 

 

Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên đã tham dự Lễ trao Bằng tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Tháng 10/2019 bậc Đại học hệ chính quy do Trường tổ chức ngày 24/10/2019 nhận hình tại link sau:

https://photos.app.goo.gl/vkinKFQcJD8KTVYG8