Thông báo nhận hình Lễ trao bằng tốt nghiệp Cử nhân Khoa học, đợt tháng 3, 4/2018 do Trường tổ chức

Thông báo nhận hình Lễ trao bằng tốt nghiệp Cử nhân Khoa học, đợt tháng 3, 4/2018 do Trường tổ chức

THÔNG BÁO 

V/v nhận hình Lễ trao bằng tốt nghiệp Cử nhân Khoa học hệ chính quy

 

Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên đã tham dự Lễ trao Bằng tốt nghiệp Cử nhân Khoa học đợt tháng 3, 4/2018 do Trường tổ chức ngày 02/6/2018 nhận hình tại các link sau:

Link trao bằng: https://photos.app.goo.gl/XaiSuOhbYVf8RZd02

Link trao hoa: https://photos.app.goo.gl/ZfKeO6qbyRuw7iCF2