Thông báo nhận hình Lễ trao bằng tốt nghiệp do Trường tổ chức ngày 18/11/2020

Thông báo nhận hình Lễ trao bằng tốt nghiệp do Trường tổ chức ngày 18/11/2020

THÔNG BÁO 

V/v nhận hình Lễ trao bằng tốt nghiệp bậc Đại học chính quy  

Đợt 2 năm 2020 

 

 

Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên đã tham dự Lễ trao Bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 bậc Đại học chính quy do Trường tổ chức ngày 18/11/2020 nhận hình tại link sau:

https://photos.app.goo.gl/KGxRztMxTgUyoKZm8