Thông báo nhận hình Lễ Vinh danh Sinh viên Tốt nghiệp năm 2021 tổ chức ngày 24/04/2022

Thông báo nhận hình Lễ Vinh danh Sinh viên Tốt nghiệp năm 2021 tổ chức ngày 24/04/2022

THÔNG BÁO 

V/v nhận hình Lễ Vinh danh Sinh viên Tốt nghiệp Năm 2021 

 

 

Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên đã tham dự Lễ Vinh danh Sinh viên Tốt nghiệp năm 2021 do Trường tổ chức ngày 24/04/2022 nhận hình tại link sau: