Thông báo nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với các sinh viên có gia đình chịu ảnh hưởng do bão và lũ lụt tại miền Trung

Thông báo nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với các sinh viên có gia đình chịu ảnh hưởng do bão và lũ lụt tại miền Trung

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:  84  /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với trường hợp các sinh viên

có gia đình chịu ảnh hưởng do bão và lũ lụt tại miền Trung

_______________

 

Nhằm hỗ trợ và động viên các sinh viên có gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề do bão và lũ lụt miền Trung trong thời gian qua, Nhà trường thông báo đến các sinh viên về cách thức tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ như sau:

 

 1. Đối tượng nộp hồ sơ
 • Sinh viên đang theo học tại Nhà trường.
 • Có hộ khẩu thường trú tại các địa phương miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão, lũ lụt.
 1. Hồ sơ bao gồm:
 • “Thư đề đạt nguyện vọng” theo mẫu tải tại đây (lưu ý trong thư mô tả rõ hoàn cảnh và thiệt hại của gia đình trong đợt bão và lũ lụt vừa qua, và những khó khăn mà cá nhân đang gặp phải)
 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ
 • Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 16g00 ngày 20/11/2020 tại Phòng Công tác Sinh viên (ở cả 2 cơ sở).
 • Thời gian: sáng từ 8g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 16g00.
 • Trong trường hợp đang ở tại quê nhà, sinh viên dùng email sinh viên để gửi hồ sơ đến email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn, với cú pháp tiêu đề [MSSV – Thư đề đạt nguyện vọng nhận hỗ trợ khó khăn do bão lũ miền Trung].
 • Sinh viên có thể nhận mẫu thư đề đạt nguyện vọng tại Phòng Công tác Sinh viên ở 2 cơ sở.
 1. Nguồn hỗ trợ và mức hỗ trợ:
 • Nguồn học bổng do các sinh viên, cựu sinh viên, người lao động của Nhà trường và các mạnh thường quân đóng góp.
 • Mức hỗ trợ dự kiến là 2.000.000 đ – 5.000.000 đ/suất, tùy theo hoàn cảnh của từng cá nhân.
 • Đối với các trường hợp đặc biệt, Nhà trường sẽ xem xét việc miễn giảm học phí hoặc cấp thêm các nguồn hỗ trợ khác.

 

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên ở 2 cơ sở hoặc gửi mail về địa chỉ email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn ./.

 

           

 

 

Nơi nhận:

–   BGH (để báo cáo);

–   BCN các Khoa;

–   Đoàn TN, Hội SV;

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  

Phạm Nguyễn Thùy Dương