Thông báo nộp chứng chỉ tiếng Anh đối với Khóa 2019- ĐHCQ

Thông báo nộp chứng chỉ tiếng Anh đối với Khóa 2019- ĐHCQ

Trường thông báo đến sinh viên đại học hệ chính quy, chương trình đại trà khóa 2019 đã có chứng chỉ tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra cần phải nộp cho phòng đào tạo để được miễn học các học phần Anh Văn trong chương trình đào tạo (xem file đính kèm)