Thông báo nộp đơn xét Hoàn tất chương trình ĐHCQ, Đợt 1/2019