Thông báo nộp đơn xin hoãn thi đối với sinh viên bậc đại học và cao đẳng từ học kỳ 2 năm học 2021-2022

Thông báo nộp đơn xin hoãn thi đối với sinh viên bậc đại học và cao đẳng từ học kỳ 2 năm học 2021-2022

THÔNG BÁO

Về việc nộp đơn xin hoãn thi đối với sinh viên bậc đại học và cao đẳng
hệ chính quy tất cả các chương trình từ học kỳ 2 năm học 2021-2022

 

     Trong các học kỳ vừa qua, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên có một số giai đoạn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (sau đây gọi tắt là Trường) chuyển sang hình thức giảng dạy trực tuyến. Cũng trong thời gian này, để hỗ trợ cho sinh viên muốn xin hoãn thi cuối học kỳ theo quy định, Trường đã tự động xét hoãn thi cho tất cả sinh viên vắng thi cuối học kỳ.

     Hiện nay, sinh viên đã bắt đầu đến trường tham gia học trực tiếp. Do đó, bắt đầu từ học kỳ 2 năm học 2021-2022, Trường thông báo đến sinh viên (sau đây gọi tắt là SV) bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy tất cả các chương trình về việc nộp đơn xin hoãn thi cuối học kỳ phải thực hiện theo quy định tại Quy chế đào tạo trình độ đại học (Ban hành kèm theo Quyết định số 1175/QĐ-KHTN ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM) như sau:

 1. Thủ tục xin hoãn thi

           * Điều kiện xin được hoãn thi:

                     – Những trường hợp đột xuất và có lý do chính đáng (ví dụ như: ốm đau, tai nạn, hoàn cảnh khó khăn đột xuất) không thể dự thi cuối học kỳ.

                     – Sinh viên phải hoàn tất học phí học kỳ, trong đó có học phần xin được hoãn thi.

           * Hồ sơ xin hoãn thi gồm:

                     – Đơn xin hoãn thi (theo mẫu của trường).

                     – Giấy tờ xác nhận chứng minh được lý do xin hoãn thi.

            * Thời gian nộp hồ sơ xin hoãn thi: SV nộp đơn hoãn thi trong vòng 05 ngày kể từ ngày thi của học phần đó.

            * Nhận kết quả giải quyết: SV đến Phòng Đào tạo nhận kết quả giải quyết việc xin hoãn thi sau 03 ngày kể từ ngày nộp đơn. SV cần giữ lại đơn được duyệt hoãn thi để khiếu nại nếu trong trường hợp không được duyệt đăng ký học lại học phần hoãn thi trong vòng 01 năm học kế tiếp.

 1. Thủ tục xin học lại học phần đã được duyệt hoãn thi
  • Trong vòng 01 năm học kế tiếp kể từ học kỳ được xét hoãn thi, SV theo dõi thời khóa biểu của các khóa tiếp để đăng ký học lại học phần được duyệt hoãn thi (trong các đợt đăng ký học phần trên portal của mỗi học kỳ).
 1. Địa điểm nộp đơn xin hoãn thi
 • SV nộp đơn xin hoãn thi tại Phòng Đào tạo tại hai cơ sở như sau:
 • Cơ sở 1: số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Quận 5, TP.HCM.
 • Cơ sở 2: P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM.
  • Riêng các chương trình đề án Khoa Công nghệ thông tin nộp tại Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin I.53 số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Quận 5, TP.HCM.  
 1. Một số lưu ý:
 • Sinh viên sẽ không bị điểm không (0) đối với học phần được xét nhận điểm I ở học kỳ đó. Sinh viên phải đăng ký học lại học phần hoãn thi trong vòng 01 năm học tiếp theo. Sinh viên không phải đóng học phí học phần được điểm I khi được xét đăng ký học lại học phần này.
 • Đối với kiểm tra lấy điểm quá trình, trong trường hợp sinh viên vắng kiểm tra có lý do chính đáng thì giảng viên phụ trách giảng dạy sẽ chủ động giải quyết cho sinh viên được kiểm tra lại vào thời điểm khác trong khoảng thời gian trước ngày thi cuối học kỳ của học phần đó. Điểm thành phần của học phần hoãn thi sẽ không được bảo lưu./.

 

 

                                                                                                                TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO