Thông báo nộp học phí HK3/2020-2021 (HK hè)

Thông báo nộp học phí HK3/2020-2021 (HK hè)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số:         /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc thu học phí sinh viên đại học hệ chính quy

học kỳ 3 năm học 2020-2021 (học kỳ hè)

                                       

          Căn cứ theo Quyết định số 1492/QĐ-KHTN ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc ban hành quy định thu học phí đại học, cao đẳng; Trường thông báo mức học phí, thời gian và cách thức đóng học phí đến sinh viên đại học hệ chính quy ở học kỳ 3/2020-2021 như sau:

  1. MỨC HỌC PHÍ

– Mức học phí: 265.000 đồng /1 tín chỉ lý thuyết (15 tiết thực học).

– Học phí được thu theo tổng số tiết thực học của các học phần sinh viên (SV) đã đăng ký học trong học kỳ.

  1. THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ

– SV xem học phí phải đóng trên hệ thống Portal trường (Dashboard / Quản lý học tập /Tra cứu học phí) từ ngày 19/10/2021.

– SV đóng học phí từ ngày 25/10/2021 đến 01/11/2021.

– Đối với các học phần được tổ chức học trực tuyến trong HK3/2020-2021, Trường sẽ hỗ trợ giảm cho sinh viên một phần chi phí học trực tuyến từ học phí của các học phần này (ngoại trừ sinh viên được miễn 100% học phí) và sẽ được thông báo trong phiếu đăng ký học phần.

  1. CÁCH THỨC ĐÓNG HỌC PHÍ:

     Sinh viên đóng học phí qua ngân hàng Agribank tại các chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch tại Trường (CS 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q.5) hoặc qua dịch vụ Internet, E-Mobile Banking của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Agribank theo hình thức Bill Payment.

– SV có thể liên hệ phòng giao dịch Agribank chi nhánh Bình Thạnh để đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking.

– Khi đến đóng học phí, SV cung cấp “mã số sinh viên” và tên trường “ĐH KHTN ĐHQG-HCM” cho nhân viên ngân hàng.

– Sau khi đóng tiền, SV phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng. Trường sẽ gửi qua email biên nhận thu học phí điện tử cho sinh viên.

– SV có thể liên hệ số điện thoại 0902 093 310 (anh Duy) để được hỗ trợ việc đóng học phí từ ngân hàng Agribank.

Đóng học phí qua ứng dụng ViettelPay: sinh viên có thể đóng học phí trên “App ViettelPay” còn gọi là ngân hàng số ViettelPay. App ViettelPay cài đặt được tất cả các nhà mạng viễn thông, liên kết với hầu hết các ngân hàng trên toàn quốc, chi tiết: https://1.viettelpay.vn/.

Lưu ý: Đề nghị SV đóng học phí đúng theo thời gian quy định của nhà trường. Nếu SV không hoàn tất học phí thì sẽ bị xóa tên trong danh sách thi./.

 

                                                                                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

–    BGH (để báo cáo);

–    Như trên (để thực hiện);

–    P.KHTC, P.CTSV;

–    Lưu: VT, P.ĐT.